"I was sick and you looked after me."
Matthew 25:36

English/Madi

Pronunciation- A=ah E=eh C=ch I=ee O=oh OI=oil U=u or ulna Y=yet (never obey).

Hello Ingoni
(reply - Ingoni Ku
Goodbye Dria Nyolu
Man Ago
Woman Izi
Boy Bara
Girl Zaa
Baby B arangwa, Bebi
Eat Nyi Nya
Drink Nyimvu
Water Eyi
Food Lonya
Hair Dri 'Bi
Teeth Si
Vision Ta Ndre Ka
Hearing Nyi Ta Rei Cuwi Ya?
Medicine Erwa
Pregnant R u Anzi/ Ngwaa
Once-a-day Odu Alusi Vu Alu
2 X day Odu Alusi Vu Eri
3 X day Odu Alusi Vu Ina
1 tablet (one medicine) Erwa Alu
2 tablets Erwa Eri
1 teaspoon Kijiko Angwa Alu
2 teaspoons Kijiko Angwa Eri
Apply to skin Nyihwi Rua
Wash with soap Nyije Sabuni Si
Cream (Ointment) Adu
Injection Libira
As needed Saa Nya Lele Risi
Take a deep breath Nyi'a Anzi
Breast Exam Ba Ipima Ka
Pelvic Exam Gole Ipima Ka
Rectal Exam Zelemi Ipima Ka
Asthma Azima
Abdominal pain 'Alo'u
Bloody diarrhea Oca Ari
Chest pain Aga Lo'u
Coughing Okolo
Is there cough? Okolo A'a
Coughing blood Okolo Ari Tro Ya?
Diarrhea Oca
Fever Ru Aci
Headache Dri Lo'u
Hernia Hania
High Blood Pressure Puresa
Last Period? Lati Omba Adunga?
Night sweats Ori Ka Nyi Su Iniaga Lya?
Painful urination Udr We Ka Nyi Igwe Ya?
Ulcers Bi
Vaginal discharge Ta Kedi Nyi Ru Ya?
Vomiting O'bwe
Vomiting Blood Ko 'Bwe Ari
Worms O'bu
What ADU?
Where Ingo?
Who A'di'i?
Here 'Dia
There Na'a
You Nyi
You (plural) Anyi